Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ວິທີການເຮັດໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນເພຶ່ອໄປຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເຮັດໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນເພຶ່ອໄປຕ່າງປະເທດ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ບຸກ ທີ່ຕ້ອງການ ແບບຟອມ ໃບຍັ້ງຢືນສັກວັກຊິນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບຟອມ ດ້ວຍຕົນເອງ.

.