ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນ ທີ 12 ເມສາ 2022

.

.

.

.

.