ຂໍ້ມູນການຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລ່າສຸດ ປະຈຳວັນທີ 21/3/2022

ໝາຍເຫດ: ແຂວງທີ່ໄດ້ຂຶ້ນສີຂຽວ ແມ່ນ ແຂວງທີ່ມີອັດຕາປົກຄຸມ 50% ຂຶ້ນໄປ

.