ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 23 ມີນາ 2022

.

.

.