ອັບເດດ ໂຄວິດ-19 ປະເທດລາວ ເຊົ້າວັນທີ 20 ພະຈິກ 2021 ມີດັ່ງນີ້

ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 7 ຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 1

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.344 ຄົນ ນໍາເຂົ້າ 3 ແລະ ຊຸມຊົນ 1.341

ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍມີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 636 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 175 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 101 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 82 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 81 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 49 ຄົນ.

ສະພາບແຂວງຕ່າງໆ

.