ແຈ້ງການໂຈະ ບຸນຊ້າງ ໄຊຍະບູລີ 2022 ເພື່ອ ປ້ອງກັນການລະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ-19

.

.

.

.

.