Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຂ່າວດີ 63 ປໍ້າເປີດມື້ນີ້ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂ່າວດີ 63 ປໍ້າເປີດມື້ນີ້ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂ່າວດີ ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2022 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີປໍ້ານໍ້າມັນເປີດ 63 ປໍ້າ

ດັ່ງລາຍລະອຽດ ໃນແຈ້ງການ

.

.

.