ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໃບຂັບຂີ່ຍານພະຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ ເລກທິ 9162 /ຍທຂ ລົງວັນທິ 11 ພຶດສະພາ 2021

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.