ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 25/01/22; ໃນວັນທີ 24/1/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3897 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 560 ຄົນ; ຊື່ງມີດ່ັງລຸ່ມນີ້:

  • ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 560 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ (ໝາຍເຫດອາດມີການປັບຕົວເລກກ່ອນຖະແຫລງຂ່າວ ເພາະຕົວເລກຊ່ວງ ກ່ອນ 7.30 ໂມງ; ອາດບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນນຳແຂວງ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ)
  • ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 556 ; ເສຍຊີວິດ 02 ຄົນ
  • ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 04 (ສະໜາມບິນວັດໄຕ)
    ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້: