ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການສະບັບໃຫມ່ ເພື່ອສືບຕ່ໍປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 16 ພະຈິກ ເຖິງ 1 ທັນວາ 2021

ລະອຽດຕາມແຈ້ງການ

.

.