ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ອອກຄໍາສັ່ງ ສະບັບໃໝ່ ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021.

ຍົກລະດັບຮັບມື ໂຄວິດ-19

ອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ

.

.