ຄຳແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ສະບັບເລກທີ 878/ກນງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2021.

.

.

.

.

.

Cr: Bank of The Lao PDR