ລາຍງານໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021

ເພີ່ມອີກ 1140 ຄົນ ເສຍຊິວິດ 2 ຈາກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປິ່ນປົວຫາຍດີ 459.

ຂໍ້ມູນແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນ 671 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດພາຍໃນ 157 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ ຕິດພາຍໃນ 71 ຄົນ.

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕິດພາຍໃນ 60 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຕິດພາຍໃນ 29 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ຕິດພາຍໃນ 27 ຄົນ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕິດພາຍໃນ 25 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕິດພາຍໃນ 20 ຄົນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຕິດພາຍໃນ 19 ຄົນ.

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕິດພາຍໃນ 13 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 5 ຄົນ, ແຂວງເຊກອງ ຕິດພາຍໃນ 17 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕິດພາຍໃນ 13 ຄົນ.

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕິດພາຍໃນ 7 ຄົນ, ແຂວງສາລະວັນ ຕິດພາຍໃນ 3 ຄົນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕິດພາຍໃນ 2 ຄົນ.