ປະມວນຮູບພາບ ອາທິດ ອັດສະດົງ ທີ່ບຶງທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021

ພາບໂດຍ: Teng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.