Home ລະບຽບກົດໝຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະທຸລະກັນດານ ຈະໄດ້ນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່?

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະທຸລະກັນດານ ຈະໄດ້ນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່?

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 292/ລບ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ. ຖືເປັນນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີກໍາລັງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກ ໃນເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ.

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ໝວດ, ປະກອບດ້ວຍ 29 ມາດຕາ.

ຂໍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ເມື່ອທ່ານໄປປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ໃນເຂດ ຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ, ກໍ່ສາມາດ ຂໍຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີ້.

.

.

.

.

.

.

.

.

ຢາລືມແຊໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາແດ່ເດີ…. ຂອບໃຈ