ຈາກການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ: ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10/10/2021 ມີຈຳນວນ 401 ກໍລະນີ (ຊຸມຊົນ 400 ກໍລະນີ ແລະ ນຳເຂົ້າ ມີ 01 ກໍລະນີ), ລາຍລະອຽດເບື້ອງຕົ້ນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ (ບ້ານ, ເມືອງ) ມີ 7 ເມືອງ ແລະ 86 ບ້ານ

 • ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 09 ບ້ານ (28 ກໍລະນີ)
 • ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 16 ບ້ານ (58 ກໍລະນີ)
 • ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 19 ບ້ານ (54 ກໍລະນີ)
 • ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 10 ບ້ານ (147 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ໂຮງງານກຽນວິໄລ 135 ກໍລະນີ)

.

 • ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 05 ບ້ານ (28 ກໍລະນີ)
 • ເມືອງໄຊທານີ ມີ 16 ບ້ານ (66 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ໂຮງຮຽນກະເສດ 35 ກໍລະນີ)
 • ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 11 ບ້ານ (15 ກໍລະນີ)
 • ແຂວງ ວຽງຈັນ (01 ກໍລະນີ)

II. ຈໍາແນ່ກຂໍ້ມູນຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ລາຍງານທັງໝົດ 401 ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ (1 ກໍລະນີຈາກການກວດກັ່ນກອງກ່ອນເດີນທາງອອກປະເທດ)

 • ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 155 ກໍລະນີ (ໂຮງງານກຽນວິໄລ: 134 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ CKL: 13 ກໍລະນີ, ໂຮງງານAlpilao: 3 ກໍລະນີ, ໂຮງງານມາດສະຄອດ: 1 ກໍລະນີ: ໂຮງງານເດັບບູ-ຊຳເກດ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ VSK: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີໄຊມຸງຄຸນ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເຈີຈິດຕະວົງ: 1 ກໍລະນີ)
 • ນັກສຶກສາ ມີ 52 ກໍລະນີ (35 ແມ່ນມາຈາກຄະນະກະເສດນາບົງ, 13 ຈາກວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ)
 • ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 21 ກໍລະນີ
 • ພະນັກງານທະຫານຕຳຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ (ຕຳຫຼວດ 6 ກໍລະນີ)

.

 • ພະນັກງານຂະແໜງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ : 5 ກໍລະນີ, ໂຮງໝໍໄຊເສດຖາ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງສີໂຄດ 1 ກໍລະນີ)
 • ພະນັກງານລັດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້: 2 ກໍລະນີ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ: 1 ກໍລະນີ, ຫຼັກ 6: 1 ກໍລະນີ ແລະ ການເມືອງ : 1 ກໍລະນີ)
 • ກອງຫຼອນບ້ານໂພນສະຫວັນ ມີ 3 ກໍລະນີ
 • ກຳມະກອນ ມີ 25 ກໍລະນີ (ສັນຊາດຈີນ 21 ກໍລະນີ ຈາກບ້ານໝອງສະໂນຄຳ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ)

.

 • ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ມີ 15 ກໍລະນີ
 • ນັກຮຽນ ມີ 9 ກໍລະນີ
 • ກວດກັ່ນກອງຂາອອກ ມີ 1 ກໍລະນີ
 • ຫວ່າງງານ/ຜູ້ເຖົ້າ ມີ 38 ກໍລະນີ

.

 • ເດັກຕຳ່ກວ່າ 5 ປີ ມີ 4 ກໍລະນີ
 • ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 29 ກໍລະນີ
 • ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 26 ກໍລະນີ