ແຂວງຫລວງພະບາງອອກແຈ້ງການ ເພີ່ມທະວີປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫລວງພະບາງ

.

.

ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ແຊບອກຄົນອື່ນແດ່

.

.

.

.