ແຈ້ງການ ເລຶ່ອງ ໃຫ້ກະກຽມສະບຽງອາຫານແລະເຄຶ່ອງໄຊ້ທີ່ຈຳເປັນເພຶ່ອກະກຽມໄຫ້ແກ່ການລອກດາວຂັ້ນສູງ ແຂວງສາລະວັນ

.

ລາຍງານໂດຍ: ໂທລະພາບແຂວງສາລະວັນ

.