ແຈ້ງເຖິງຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທຸກຄົນ
ເລື່ອງ ການໂຈະການລົງທະບຽນຮັບນັກຮຽນ 2021-2022.

ໂດຍອີງຕາມສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາໃຫ້ຊາບ ແລະ ປ້ອງກັນໂຕເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດໂຄວິດ ຖ້າສະພາບປົກກະຕິແລ້ວຈະແຈ້ງບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນໃຫມ່ພາຍຫລັງ. ຂໍຂອບໃຈ

.