Update ຈາກ ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາ ແອນ ຊັນ ໃນແລງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021.

ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ພົບກັບ ທາງແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ແລະ ໄດ້ຮິບໂຮມຂຝເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆແລ້ວ.

ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ກ່າວວ່າ:”Update❗️: ວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ໄດ້ສົ່ງລົດໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາ ກ່ຽວກັບປະເດັນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຄວາມຂອງແມ່ຕູ້. ໃນການພົບກັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ມອບເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ໃຫ້ທາງທີມທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາສຶກສາເພິ່ມເຕີມ.”

.

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ຈາກທີ່ເປັນກະແສຂ່າວ ໃນປະຈຸບັນ ທີ່ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ ໄດ້ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ລູກສາວຄີງໆ ຂອງຕົນສອງຄົນ. ໂດຍຄະດີທີ່ຟ້ອງແມ່ນ ລູກສາວລັກປອມແປງເອກະສານ ເພື່ອເອົາດິນສິນສົມສ້າງ ຂອງຜູ້ເປັນແມ່, ໂດຍທີ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ຍິນຍອມ. ການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ຂອງສາມແມ່ລູກ ແມ່ນຂຶ້ນຮອດຂັ້ນສານ ແລະ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 , ສານໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ ຜູ້ເປັນແມ່ ພ່າຍແພ້ຄະດີ. ທາງຜູ້ເປັນແມ່ ຈິ່ງໄດ້ໂພດຂໍ້ຄວາມຜ່ານເພຈ ເຖິງຄວາມ ອະຍຸຕິທໍາ ແລະ ບໍ່ມີເງິນຈະໄປ ອຸທອນ ຕໍ່ສູ້ຄະດີ.

ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ Phomsoupha & Son Law ໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງ ຈະຊ່ວຍເປັນທະນາຍຄວາມໃຫ້ກັບແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດ?

ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຄື ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຖ້າວ່າ ແມ່ບໍ່ຍິນຍອມ ແລ້ວ ການໂອ່ນຖ່າຍສິດຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ຖືກດໍາເນີນການໄປໄດ້ແນວໃດ? ໃຜຊ່ວຍໃຫ້ ຂະບວນການນີ້ສໍາເລັດ, ຖ້າມີຄົນຮ່ວມຫົວກັນ ລະບົບກົດໝາຍຂອງລາວ ຈະລົງໂທດແນວໃດ? ແລະ ຄະດີນີ້ ຈະມີບົດສະຫຼຸບແນວໃດ? ຕ້ອງຖ້າຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ!