Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ເມືອງທ່າແຂກ ອອກແຈ້ງການ ປະກາດ ບ້ານສັນຕິສຸກ ແລະ ບ້ານໜອງບົວຄຳ ເປັນບ້ານແດງ

ເມືອງທ່າແຂກ ອອກແຈ້ງການ ປະກາດ ບ້ານສັນຕິສຸກ ແລະ ບ້ານໜອງບົວຄຳ ເປັນບ້ານແດງ

ແຈ້ງການດ່ວນ ! ເມືອງທ່າແຂກອອກແຈ້ງການ ປະກາດ ບ້ານສັນຕິສຸກ ແລະ ບ້ານໜອງບົວຄຳ ເປັນບ້ານແດງ (Lock down)

.