ແຈ້ງການດ່ວນ ! ເມືອງທ່າແຂກອອກແຈ້ງການ ປະກາດ ບ້ານສັນຕິສຸກ ແລະ ບ້ານໜອງບົວຄຳ ເປັນບ້ານແດງ (Lock down)

.