Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ກະລຸນາອ່ານແລະແຊ ຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ

ກະລຸນາອ່ານແລະແຊ ຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້.

.

.

.

.

.