ຄຳແນະນຳ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 0819/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021