ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີມະຕິ ຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

.

.