ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022

.

.

.