ລາຍງານໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 13 ເມສາ 2022

.

.

.

.

.

.