ສວຍງາມແມງກະເບື້ອ!

ຖ່າຍທີ່ວັດທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງຶ່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ຖ່າຍຢູ່ທີ່ ວັງສະຫງວນ ບ້ານຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

.