ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 12 ມີນາ 2022

ລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມ

ແຂວງຕ່າງໆ

.