ລາຍງານໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນ 25 ມີນາ 2022

.

.

.

.

.