ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງເຊກອງ ອອກຄໍາສັ່ງແຈ້ງການລ໋ອກດາວ ປິດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງເຊກອງ. ຄໍາສັ່ງນີ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

.

.