ລາຍງານໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 2 ມີນາ 2022

ແຍກຕາມແຂວງ

.