ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 1 ມີນາ 2022

.

.

.