ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ແຍກຕາມແຂວງ

.