ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 7/02/22; ໃນວັນທີ 6/2/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 2887 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 282 ຄົນ; ຊື່ງມີດ່ັງລຸ່ມນີ້:

+ ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 282 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ

+ ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 277 ຄົນ; ເສຍຊີວິດ 05 ຄົນ

– ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 05 ຄົນ (ນະຄອນຫລວງ 03; ຈຳປາສັກ 01 ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 01) ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

.

.