ແຈ້ງການ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສູກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເລກທີ 4729/ສທຂ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021.

ເລື່ອງ: ເຂົ້າຮ່ວມຮັບວັກຊິນ ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (ເຂັມທີ3 ) ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສູກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. (ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຫຼັກ6).

ອ່ານລາຍລະອຽດ