Home ລັດຖະບານ ແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າໃນການຮັບມືໂຄວິດ

ແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າໃນການຮັບມືໂຄວິດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ສະບັບເລກທີ 1093/ອຄ.ສພກ ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານລາຍລະອຽດ

.