ແຈ້ງການ ປິດການຊື້-ຂາຍ ຊົ່ວຄາວ ຕະຫຼາດໂພສີ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ເພື່ອທຳການຊີດຢາຂ້າເຊື້ອ,ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19.

ນັບແຕ່ວັນທີ 26-29 ຕຸລາ 2021

.

ແຈ້ງບອກຕໍ່ໆກັນແດ່.