ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ອອກແຈ້ງການ ກຽມຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.

.

.

.

.