ໃນວັນທີ 22​ ກັນຍາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດໜັງສືທາງລັດຖະການ ເຖິງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫ້ອງການ ພາກລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ພະນັກງານລັດຖະກອນຈໍານວນຫຼາຍຍັງລະເມີດຄໍາສັ່ງ, ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງແກ່ ປະຊາຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ການອອກຈາກເຮືອນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການລັອກດ່າວ.

ລາຍລະອຽດ ຂອງແຈ້ງການ ມີດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ພາບສະພາບ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ: ຄົນມັກທ່ຽວ

.

.

.

.

.

.