ຂ່າວດ່ວນ! ແຮງງານລາວທີ່ຜ່ານການກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຖືກນຳສົ່ງມາສືບຕ່ໍກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງເມືອງສອງຄອນ ໂຮງປະຖົມບ້ານໂນນສົມພູ ເຊິ່ງ2ວັນກວດພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຈຳນວນ 17ຄົນ.

ລະອຽດຕາມບົດລາຍງານ

.

.