ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ.

.

.

.

.

.

.