ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຂັ້ນຕອນລະອຽດ ໃນການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 16 ທັນວາ 2020

ກົດຮູບເພື່ອງອ່ານເພີ່ມເຕີມ