ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ສະບັບ ເລກທີ 5047/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020.

.

.

.