ເຕືອນການສັນຈອນ 8 ກໍລະກົດ 2022

ແຈ້ງເຕືອນຄົນທີໃຊ້ເສັນທາງ 13 ເໜືອ ລະຫວ່າງກາສີ ຫາ ພູຄູນແມ່ນໃຫ້ຖືເຂົ້າມານຳເດີຖ້າບໍ່ຢາກອົດເຂົ້າຫຼືຖ້າລີກລຽງໄດ້ຢາກໃຫ້ໃສເສັນທາງອືນກ່ອນ.

.

.

.

.

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດມີການປງນແປງ 08/07/022 (ແຊ່ເຕືອນຄົນທີໃສທາງນີ້ນຳກັນ)

.