ແຈ້ງລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນທີ 05 ມີຖຸນາ 2022

.

.