ຂໍ້ມູນການຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລ່າສຸດ ປະຈຳວັນທີ 30/3/2022

ທົ່ວປະເທດ ທີ່ສັກ 1 ເຂັມກວມ 76,57%, ສັກຄົບເຂັມ ກວມ 61,24%

ມີພຽງ 3 ແຂວງທີ່ຕົວເລກ ການສັກຄົບເຂັມ ຕໍ່າກວ່າ 50% ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໝາຍເຫດ: ແຂວງທີ່ໄດ້ຂຶ້ນສີຂຽວ ແມ່ນ ແຂວງທີ່ມີອັດຕາປົກຄຸມ 50% ຂຶ້ນໄປ

.

.