ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປລາວ ປະຈໍາວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022

ຕົວເລກຕິດເຊື້ອໃໝ່ແຍກຕາມແຂວງ

.