ສະພາບໂຄວິດ-19 ສປປລາວ ປະຈໍາວັນທີ 22 ກຸມພາ 2022.

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ແຍກຕາມແຂວງ

.