ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນ ທີ 22 ມັງກອນ 2022

ມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້

ແຂວງຕ່າງໆ

ທີ່ມາ