ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຈ້ງການ

ອານະຍາດໃຫ້ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ສາມາດ ປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.